เอกสารกู้เงินซื้อบ้านที่จำเป็น รับรองขอสินเชื่อบ้านผ่านฉลุย

    ให้ทุกขั้นตอนของการกู้เงินซื้อบ้านเป็นเรื่องง่าย ด้วยวิธีเริ่มต้นเตรียมเอกสารกู้บ้านให้พร้อม เพื่อช่วยร่นระยะเวลาให้สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อบ้านเร็วมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งรายละเอียดเอกสารตามแหล่งที่มาของรายได้ดังนี้

เอกสารทั่วไป

 1. สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 3. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่

 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

 1. กรณีประกอบอาชีพประจำ หรือผู้มีรายได้ประจำ

  1. 1.1 หนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สวัสดิการของหน่วยงาน

  2. 1.2 สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

  3. 1.2 สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

 2. กรณีเจ้าของธุรกิจ

  1. 2.1 สำเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

  2. 2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

  3. 2.3 รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน

  4. 2.4 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

  5. 2.5 หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น

  6. 2.6 รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพพร้อมแผนที่ตั้งโดยสังเขป

 3. กรณีประกอบอาชีพอิสระ

  1. 3.1 รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

  2. 3.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์, ทนาย, สถาปนิก เป็นต้น

เอกสารหลักประกัน

 1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุด

 2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ

 3. แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกัน